Leki immunosupresyjne zawierające np. azatioprynę, bazyliksymab, cyklosporynę, daklizumab, mykofenolan, metotreksat, takrolimus, deksametazon