Leki, które pod wpływem CBD zmieniają farmkokinetykę w wątrobie (substraty cytochromu P450 3A4 (CYP3A4)) zawierające np. lovastatin, klarytromycyna, cyklosporynę, diltiazem, estrogeny,indynawir, triazolam