Leki przeciwdepresyjne – inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) zawierające np. fenelzynę, tranylcyprominę, moklobemid