Leki przeciwnowotworowe – cytostatyczne zawierające np. metotreksat, oksaliplatynę, erlotynib, irinotekan, paklitaksel, etopozyd, bortezomib, docetaksel, cyklofosfamid, winblastynę, winkrystynę