REGULAMIN OGÓLNY SERWISU HERINA.COM

§ 1 Definicje

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1. Właściciel Serwisu – Nature Knows sp. z o.o. z siedzibą w Borutach, Boruty 16, 05-622
Boruty, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym: 100.000 PLN,
opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 7972070865, REGON: 384382886; tel:
(+48)500-800-860,
2. Serwis – portal internetowy wraz ze sklepem internetowym dostępny pod adresem
herina.com, a ponadto aplikację, dostępną pod adresem https://diets.herina.com.
3. Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności
przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu, dokonuje zakupu Produktu lub
korzysta z oferowanych w Serwisie Usług;
4. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną – w szczególności konsumenta w
rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, która nabywa Produkty lub Usługi w ramach Serwisu;
5. Produkt– wszelkie prezentowane i oferowane w serwisie przedmioty materialne, w
szczególności herbaty, olejki eteryczne, poduszki, produkty żywnościowe, itp.
6. Produkt fizyczny – Produkt podlegający fizycznej wysyłce do Klienta
7. Produkt wirtualny – Produkt, który będzie dostarczony drogą elektroniczną lub będący
Usługą świadczoną w Serwisie.
8. Usługa– wszelkie prezentowane i oferowane w Serwisie usługi o charakterze niematerialnym,
w szczególności konsultacje, wydarzenia cyfrowe, plany dietetyczne, materiały streamingowe,
szkolenia, itp., świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za
pośrednictwem Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);
9. Program Lojalnościowy – warunki umowy współpracy zawieranej pomiędzy Właścicielem
Serwisu a osobami zainteresowanymi, uregulowane w Regulaminie Programu Partnerskiego
znajdującym się pod adresem …………………….. / po skorzystaniu z funkcji ……………….;
10. Regulamin – niniejszy dokument, udostępniony na stronie herina.com/regulamin i dostępny
dla każdego użytkownika sieci Internet z możliwością pobrania i sporządzenia wydruku, w
tym dla każdego Użytkownika Serwisu, określający zasady sprzedaży przez Właściciela
Serwisu Produktów i świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;
11. Konto Użytkownika – tworzony na czas nieokreślony, prowadzony nieodpłatnie zbiór
zasobów w Serwisie, które gromadzą dane podane przez Klienta oraz historię realizacji
zamówień;
12. Panel Klienta – część Serwisu, poprzez którą Klient zarządza Kontem Użytkownika, w tym
zgromadzonymi w nim danymi, umożliwiająca korzystanie z dodatkowych funkcjonalności
Serwisu, w szczególności zakupy Produktów lub Usług, oraz korzystanie z Usług.
13. Formularz Zamówienia – część Serwisu służąca do samodzielnego przeprowadzenia przez
Klienta procedury zakupu Produktu lub Usługi i zawarcia umowy (transakcji) z Właścicielem
Serwisu, zawierająca odpowiednie informacje przeznaczone dla Klienta oraz odpowiednie
pola do wypełnienia przez Klienta na etapie składania zamówienia;

14. Opis Świadczenia – znajdujący się w Serwisie opis Produktu lub Usługi przypisany dla
danego Produktu lub Usługi, zawierający szczegółowe informacje o danym Produkcie lub
Usłudze, w szczególności cenę, przedmiot świadczenia, informacje handlowe, warunki
korzystania, itp.
15. Konsultant – osoba fizyczna, która świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu
(zdalnie) Usługi informacyjne, konsultacyjne lub o innym podobnym charakterze, w
szczególności eksperci z danej dziedziny;
16. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę niezwiązaną
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Zewnętrzny Operator Płatności – podmiot trzeci świadczący usługi płatności online (PayU,
PayPal, Stripe).
18. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania Danych Osobowych w
Serwisie, do którego link znajduje się w stopce na każdej stronie Serwisu oraz pod adresem
https://herina.com/polityka-prywatnosci.
19. Karta Podarunkowa – bon w formie elektronicznej o unikalnym kodzie, upoważniający do
jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Serwisie w zakresie ustalonego
dla danej Karty Podarunkowej limitu kwotowego.
20. Rytuał – zestaw produktów oferowany w Serwisie. Dostępny w wariancie Pierwszego Zakupu
oraz Uzupełnienia Produktów. Pierwszy Zakup zawiera wszystkie produkty, natomiast
Uzupełnienie Produktów zawiera tylko Produkty, które Klient zużywa w czasie. Rytuał
dostępny jest w pakietach, które różnią się od siebie liczbą i zakresem oferowanych
Produktów.

§ 2 Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu i jest możliwe pod warunkiem spełnienia
przez system teleinformatyczny (urządzenie), z którego korzysta Użytkownik, następujących
minimalnych wymagań technicznych:
a) Chrome w wersji 87.0.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Firefox w wersji 83.0.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Microsoft Edge w wersji 87.0.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
d) Opera w wersji 71.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
e) Safari w wersji 14.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Serwis prowadzony jest w następujących celach: informacyjnym, sprzedaży Produktów, w
tym Usług oraz świadczenia Usług. Zamieszczone w Serwisie informacje o Produktach i
Usługach, w szczególności dotyczące ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik dokonując jakiejkolwiek transakcji w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i
zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Właściciel Serwisu oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w
zakresie sprzedaży Produktów i Usług, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym
odpowiednimi licencjami i zgodami.
4. Wszelkie inne dane niż dotyczące informacji o Produktach i Usługach a zamieszczone w
Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w
szczególności prezentowane przez Konsultantów, pochodzą ze źródeł, które Właściciel
Serwisu uznaje za rzetelne i wiarygodne.
5. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia błędów lub braków w Serwisie, będących wynikiem
działań leżących poza zakresem kontroli Właściciela Serwisu. Tym samym Właściciel
Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność
prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów
oczekiwanych przez Użytkowników.
6. Każdy Użytkownik serwisu może przystąpić do Programu Lojalnościowego, na zasadach
opisanych w odrębnym dokumencie – Regulaminie Programu Partnerskiego.

§ 4 Składanie zamówień

1. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się
z niniejszym Regulaminem, dostępnym pod adresem herina.com/regulamin.
2. Zamówienie można złożyć w ramach utworzonego Konta Użytkownika lub bezpośrednio
podczas procesu zakupowego (bez rejestracji Konta Użytkownika).
3. Na procedurę zamówienia Produktu lub Usługi składają się:
a) dodanie do koszyka wybranych Produktów lub Usług lub pakietów Produktów i Usług
(np. pakiet wchodzący w skład danego rytuału),
b) wypełnienie Formularza Zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami,
c) złożenie (potwierdzenie) zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”
(Klient zobowiązuje się tym samym do zapłaty za złożone Zamówienie),
d) wraz ze złożeniem zamówienia Klient potwierdza znajomość Regulaminu oraz
akceptację zawartych w nim postanowień (oświadczenie takie składane jest przez
Klienta poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w toku składania zamówienia),
e) Otrzymanie przez Klienta wygenerowanej automatycznie odpowiedzi potwierdzającej
przyjęcie zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Klient dla skuteczności składanego zamówienia powinien umieścić w formularzu wszelkie
niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w
szczególności numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Właściciel Serwisu może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a
także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości lub rzetelności. Powyższe nie
dotyczy Klientów będących Konsumentami.
6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta będącego Konsumentem zawierać będzie braki w
zakresie rzetelności lub wiarygodności – Właściciel Serwisu skontaktuje się z Klientem za
pośrednictwem podanego przez niego w formularzu zamówienia adresu e-mail lub numeru
telefonu w celu uzupełnienia braków zamówienia. W razie ich nieusunięcia Właściciel
Serwisu może anulować zamówienie.
7. W efekcie złożenia i opłacenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy
pomiędzy Klientem a Właścicielem Serwisu. Warunki realizacji umowy określa niniejszy
Regulamin.
8. Zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer
identyfikacyjny umożliwia określenie Klienta oraz przedmiotu zamówienia.

§ 5 Realizacja zamówień na Produkty

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność danego Produktu w chwili złożenia
zamówienia.
2. Ograniczenia powyższego nie stosuje się do Konsumentów. W takiej sytuacji, gdy Właściciel
Serwisu nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji
zamówienia zobowiązany jest nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić o tym Konsumenta
wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. Umowę uważa się za niezawartą.
Powyższe nie dotyczy zamówień Produktów oznaczonych w Serwisie jako „Produkt
dostępny na zamówienie”.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi w dniu, w którym Właściciel Serwisu otrzymał
zapłatę za zakupiony Produkt.
4. Zamówienie zrealizowane zostanie (wysłane do Klienta) w terminie wskazanym w Opisie
Świadczenia, zależnym od rodzaju zakupionego Produktu, przy czym nie dłuższym niż 5 dni
roboczych. Nie dotyczy to zamówień Produktów oznaczonych w Serwisie jako „Produkt
dostępny na zamówienie”, które realizowane będą w terminie do 30 dni wraz z dostawą do
Klienta, chyba że zrealizowanie we wcześniejszym terminie będzie możliwe.
5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu, termin realizacji
zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Właściciel Serwisu obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Klienta oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji
zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on
odstąpić od umowy.
6. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do jednostronnego anulowania realizacji danego
zamówienia. W takim przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot ceny.

§ 6 Realizacja Usług

1. Dostawa zamówionych Usług realizowana jest drogą elektroniczną.
2. Usługa konsultacji polega na elektronicznej transmisji dźwięku lub obrazu, która pozwala na
bezpośrednią rozmowę jednego Klienta z Konsultantem.
3. Usługa wydarzenia cyfrowego polega na elektronicznej transmisji dźwięku i obrazu, która
pozwala na przekazywanie treści przez Konsultanta do wielu Klientów równocześnie.
4. Usługi konsultacji i wydarzenia cyfrowego realizowane są przy wykorzystaniu
dedykowanych narzędzi udostępnianych w Serwisie Klientom i Konsultantom.
5. Usługa wsparcia dietetycznego obejmuje serwowanie Klientowi planów dietetycznych w
formie przepisów, które są zgodne z zakupionym przez niego Produktem.
6. Usługa materiałów oraz materiałów udostępnionych czasowo obejmuje przyznanie Klientowi
dostępu do materiałów w formie elektronicznej. W przypadku materiałów udostępnionych
czasowo, dostęp jest przyznawany na określony czas: od momentu realizacji Zamówienia do
czasu określonego w opisie Produktu.
7. Usługa serii materiałów to szczególna wersja Usługi materiałów udostępnionych czasowo i
polega na udostępnianiu ich w sekwencji i w określonych interwałach. Po udostępnieniu całej
serii Klientowi, cała seria jest dostępna do czasu określonego w opisie Produktu.
8. Umówienie terminu w przypadku Usługi konsultacji następuje poprzez kalendarz
udostępniony podczas kupowania Produktu Usługi konsultacji. Rezerwacja jest dokonywana
poprzez realizację zakupu tego Produktu..
9. Dla prawidłowej realizacji Usługi konsultacji lub wydarzenia cyfrowego konieczne jest:
● Połączenie szerokopasmowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s
● Urządzenie posiadające przeglądarkę internetową oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki
● Kamerę
● Zezwolenie na dostęp do mikrofonu, głośników oraz kamery w przeglądarce
10. Jeżeli nie wyłącza tego charakter Usługi, Klient ma prawo rezygnacji z zakupionej Usługi
najpóźniej na 48h przed umówionym terminem jej realizacji – dotyczy to w szczególności
konsultacji, wydarzeń cyfrowych i zajęć on-line.
11. Klientowi przysługuje możliwość zmiany terminu Usługi konsultacji najpóźniej na 48h przed
umówionym terminem.
12. Klientowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi konsultacji w przypadku:
a) rezygnacji z usługi po terminie wskazanym w § 6 ust. 8,
b) niedokonania zmiany terminu zgodnie z § 6 ust. 9;
c) niestawienia się na umówioną konsultację;
13. Klientowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi wydarzenia cyfrowego w przypadku:
a) niestawienia się na umówione wydarzenie lub na dowolne wydarzenie w serii wydarzeń,
14. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo anulowania realizacji danej Usługi w przypadku
gdy nie może być ona zrealizowana z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W
takim przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot ceny, chyba że Klient zaakceptuje nowy
termin lub nowe warunki realizacji Usługi. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikające z anulowania realizacji danej Usługi.

§ 7 Dostawa Produktów

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się stosownie do sposobu wskazanego przez
Klienta w Formularzu Zamówienia lub wskazanego w Opisie Świadczenia.
3. W ramach Serwisu dostępne są następujące sposoby dostawy Produktów:
a) za pośrednictwem InPost – orientacyjny termin dostawy wynosi 2-3 dni robocze od
momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b) inny wskazany w Opisie Świadczenia lub Formularzu Zamówienia.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna i obciąża Klienta. Koszt dostawy podawany jest w
Opisie Świadczenia lub podczas składania zamówienia, jak również w zakładce informacyjnej
Serwisu dotyczącej kosztów dostawy. W przypadku zakupów na kwotę zakupów Produktów
fizycznych (wyłączając Produkty wirtualne) przewyższającą 250 PLN Klientowi przysługuje
darmowa dostawa.
5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem Klientów za ewentualne
opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela
Serwisu. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców.
6. Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
zamówionych Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu wobec
Właściciela Serwisu.
7. Dostawa produktów fizycznych poza granice Polski nie jest dostępna w Serwisie.

Strona 6 z

 § 8 Karta Podarunkowa

1. Klient ma możliwość zakupu w Serwisie Karty Podarunkowej opiewającej na następujące
limity kwotowe: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 PLN.
2. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia i w tym
okresie powinna być wykorzystana.
3. Karta Podarunkowa jest wysyłana Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta poprzez
przesłanie jej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
4. Klient nie ma możliwości zwiększenia wartości Karty Podarunkowej, jak również
uzupełnienia środków na Karcie Podarunkowej.
5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) ani oprocentowaniu.
6. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą
płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Klienta.
Od chwili aktywacji Karty Podarunkowej Klient lub posiadacz Karty Podarunkowej może
dokonywać za jej pomocą transakcji w Serwisie.
8. Karta Podarunkowa umożliwia wielokrotne dokonywanie transakcji w Serwisie do wysokości
kwoty środków na niej zapisanych.
9. W przypadku gdy wartość realizowanej transakcji jest wyższa niż kwota środków pieniężnych
na Karcie Podarunkowej osoba dokonująca transakcji jest zobowiązana do zapłaty różnicy.
10. Właściciel Serwisu ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową w przypadku
braku środków na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, a
także w przypadku zgodnego z Regulaminem odstąpienia od umowy po przesłaniu Karty
Podarunkowej do Klienta lub osoby przez niego wskazanej.
11. Karta Podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym na okaziciela, co oznacza, że
może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania, staje się jej
posiadaczem. Z uwagi na to, że Karta Podarunkowa wysłana na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Klienta może trafić do folderu spam, zaleca się kontakt z osobą wskazaną,
aby upewnić się, czy taka sytuacja nie nastąpiła.
12. Posiadacz Karty Podarunkowej ma prawo do sprawdzenia terminu ważności oraz aktualnej
kwoty środków na Karcie Podarunkowej do wykorzystania poprzez wprowadzenie numeru
karty na stronie https://herina.com/balance/.
13. Karta Podarunkowa przestaje być ważna po wykorzystaniu ustalonej kwoty środków lub z
chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej i nie uprawnia do dokonywania
dalszych transakcji. Gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostaną
na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub
posiadacza i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Serwisu.
14. W przypadku uznania zwrotu Produktu lub Usługi zakupionych za pomocą Karty
Podarunkowej, Klient lub posiadacz w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu
reklamowanego Produktu lub Usługi w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w
przypadkach, gdy nie jest to możliwe – w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek
bankowy. Warunkiem zwrotu jest uprzednie podanie numeru rachunku bankowego, na który
zwrot ma zostać dokonany.
15. Za bezpieczeństwo i korzystanie z Karty Podarunkowej odpowiada Klient lub jej posiadacz.
Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utracenie Kart Podarunkowych po ich
dostarczeniu, jeżeli utrata nastąpiła z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu.

 § 9 Płatność
1. W Serwisie dostępne są następujące formy płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy Właściciela Serwisu – należność tytułem zapłaty ceny
wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Właściciela Serwisu herina.com,
b) PayU,
c) PayPal,
d) karta podarunkowa,
e) Stripe
2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne należności
publicznoprawne.

§ 10 Prawa i obowiązki Klientów.

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu lub Usługi bez podania przyczyny,
składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14
dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być wysłane przez
Konsumenta za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem:
https://herina.com/orders/ podając przyczynę “Zwrot w terminie 14 dni” lub za pomocą poczty
tradycyjnej przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W razie odstąpienia od umowy na zakup Produktu Klient będący Konsumentem powinien
dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on
od umowy.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
4. W przypadku, gdy Konsument nabywa Usługę oraz otrzymuje dostęp do Usługi świadczonej
drogą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia Klient oświadcza, że wyraża zgodę na
dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia
od umowy.
5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia
wykonywania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Zapłatę oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uiszczonej przez
Klienta ceny.
6. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku świadczenia Usługi
liczony jest od dnia zawarcia umowy.
7. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w przypadku umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) dostarczanie treści cyfrowych (Usług), które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrotu Produktu należy dokonać na adres siedziby
Właściciela Serwisu podany w niniejszym Regulaminie.
7. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta Właściciel Serwisu zwraca Klientowi jego cenę w
terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany
przez Kupującego nr rachunku bankowego. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.

§ 11 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Produktów i Usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@herina.com.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię,
nazwisko i adres Klienta, numer zamówienia, opis przedmiotu i przyczyny reklamacji, numer
konta bankowego i dane kontaktowe (adres e-mail i nr telefonu).
3. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia
wady. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy,
chyba że Właściciel Serwisu niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo
wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest
Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu
określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy,
jeżeli wada jest nieistotna.
4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta Serwisu będą rozpatrywane w terminie 14 dniu od
momentu ich zgłoszenia.
5. Klienta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail).
6. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych szanuje prawo do prywatności
Użytkowników oraz dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest
m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji Konta Użytkownika,
logowania oraz korzystania z Serwisu (SSL).
2. Dane osobowe potrzebne do wnoszenia opłat (dane z kart, etc.) zapisywane są w systemie
informatycznym obsługiwanym przez Zewnętrznego Operatora Płatności. Dane te nie są
przetwarzane przez Właściciela Serwisu.
3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania przez
Właściciela Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 13 Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

1. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu względem Klienta będącego Konsumentem
regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Właścicielowi Serwisu przysługuje w każdym czasie prawo zablokowania lub usunięcia
Konta Użytkownika w przypadku gdy korzysta z niego w sposób sprzeczny z niniejszym
Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek
okoliczności, którym Właściciel Serwisu nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy
zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci
teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami
losowymi lub siłą wyższą;
b) szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym
korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
c) awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników
niezależnych od Właściciela Serwisu;
d) działania i zaniechania osób trzecich, w tym Konsultantów, którzy realizują za
pośrednictwem Serwisu świadczenia wobec Klientów w imieniu własnym;
e) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek,
za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania
zobowiązań;
f) utracone korzyści (lucrum cessans) Klientów w związku z umowami zawartymi za
pośrednictwem Serwisu.

4. Właściciel Serwisu nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości
lub w części.
5. Użytkownicy i Klienci na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzystają z Serwisu,
w tym z Usług świadczonych przez Konsultantów. Usługodawca w szczególności nie
gwarantuje, że świadczenia Konsultantów będą spełniać oczekiwania Klientów.
6. Za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych w związku z
dokonywaniem opłat za Produkty i Usługi przez Klientów odpowiada Zewnętrzny Operator
Płatności, za którego działania Właściciel Serwisu nie odpowiada.
7. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny wyłącznie za szkody wyrządzone z winy Właściciela
Serwisu, jego personelu lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 14 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz zawartości Serwisu należą do Właściciela Serwisu.
2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób
naruszający uprawnienia Właściciela Serwisu lub osób trzecich.
3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Właściciela Serwisu jakichkolwiek elementów
Serwisu.
4. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie lub modyfikacja zawartości Serwisu.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje
się w przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących konsumentami.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …………… i od tego momentu stosowany jest do
wszystkich transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu.
3. Na żądanie Użytkownika Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia wersję Regulaminu w
postaci elektronicznej w sposób umożliwiający utrwalenie Regulaminu i jego odtwarzanie (np.
w wersji PDF).
4. Prowadzący Serwis informuje o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu za
pośrednictwem Serwisu. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego
zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu
stosowane są do transakcji zawartych po dniu ich wejścia w życie.

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nature Knows sp. z o.o.
Boruty 16, 05-622 Boruty,
tel: (+48)500800860

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy (*)
umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi (*) : ……………………………………………
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) : ……………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………
– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data: ……………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.