Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY SERWISU HERINA.COM

§ 1 Definicje

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Właściciel Serwisu – Nature Knows sp. z o.o. z siedzibą w Borutach, Boruty 16, 05-622 Boruty, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym: 100.000 PLN, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 7972070865, REGON: 384382886; tel: (+48)500-800-860,
 2. Serwis – portal internetowy wraz ze sklepem internetowym dostępny pod adresem herina.com, w tym bezpośrednio powiązane z nim funkcjonalności i aplikacje.
 3. Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu, dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z oferowanych w Serwisie Usług;
 4. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną – w szczególności konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która nabywa Produkty lub Usługi w ramach Serwisu;
 5. Produkt– wszelkie prezentowane i oferowane w Serwisie na sprzedaż przedmioty materialne, w szczególności herbaty, olejki eteryczne, poduszki, produkty żywnościowe, itp., podlegające fizycznej wysyłce do Klienta;
 6. Usługa– wszelkie prezentowane i oferowane w Serwisie odpłatne usługi o charakterze niematerialnym, w szczególności konsultacje, wydarzenia cyfrowe, materiały streamingowe, szkolenia, Subskrypcje, plany dietetyczne lub inne materiały w formie cyfrowej, świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);
 7. Program Partnerski –warunki dodatkowej współpracy pomiędzy Właścicielem Serwisu a osobami zainteresowanymi, uregulowane w Regulaminie Programu Partnerskiego
 8. Regulamin – niniejszy dokument, udostępniony na stronie herina.com/regulamin/ i dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet z możliwością pobrania i sporządzenia wydruku, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu, określający zasady sprzedaży przez Właściciela Serwisu Produktów i świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;
 9. Konto Użytkownika – tworzony na czas nieokreślony, prowadzony nieodpłatnie zbiór zasobów w Serwisie, które gromadzą dane podane przez Klienta oraz historię realizacji zamówień;
 10. Panel Klienta – część Serwisu, poprzez którą Klient zarządza Kontem Użytkownika, w tym zgromadzonymi w nim danymi, umożliwiająca korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, w szczególności zakupy Produktów lub Usług oraz korzystanie z Usług.
 11. Formularz Zamówienia – część Serwisu służąca do samodzielnego przeprowadzenia przez Klienta procedury zakupu Produktu lub Usługi i zawarcia umowy (transakcji) z Właścicielem Serwisu, zawierająca odpowiednie informacje przeznaczone dla Klienta oraz odpowiednie pola do wypełnienia przez Klienta na etapie składania zamówienia;
 12. Opis Świadczenia – znajdujący się w Serwisie opis Produktu lub Usługi przypisany dla danego Produktu lub Usługi, zawierający szczegółowe informacje o danym Produkcie lub Usłudze, w szczególności cenę, przedmiot świadczenia, informacje handlowe, warunki korzystania, okres świadczenia itp.
 13. Konsultant – osoba fizyczna, która świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu (zdalnie) Usługi informacyjne, konsultacyjne lub o innym podobnym charakterze, w szczególności eksperci z danej dziedziny;
 14. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (Konsument-Przedsiębiorca).
 15. Zewnętrzny Operator Płatności – podmiot trzeci świadczący usługi płatności online (PayU, PayPal, Stripe).
 16. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania Danych Osobowych w Serwisie, do którego link znajduje się w stopce na każdej stronie Serwisu oraz pod adresem https://herina.com/polityka-prywatnosci.
 17. Karta Podarunkowa – bon w formie elektronicznej o unikalnym kodzie, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Serwisie w zakresie ustalonego dla danej Karty Podarunkowej limitu kwotowego.
 18. Subksrypcja – rodzaj Usługi polegający na cyklicznym lub etapowym udostępnianiu Klientowi przedmiotu Usługi w zamian za cykliczną płatność realizowaną przez Klienta. Szczegółowe warunki (cena, okres umowy, harmonogram udostępniania materiałów, itp.) świadczenia danej Usługi Subskrypcji zawiera każdorazowo Opis Świadczenia.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu i jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny (urządzenie), z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Chrome w wersji 0.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  • Firefox w wersji 0.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  • Microsoft Edge w wersji 0.* lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  • Opera w wersji * lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  • Safari w wersji * lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
 2. Jakość treści oferowanych w Serwisie może różnić się w zależności od urządzenia Użytkownika. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja Użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest w następujących celach: informacyjnym, sprzedaży Produktów i Usług oraz świadczenia Usług. Zamieszczone w Serwisie informacje o Produktach i Usługach, w szczególności dotyczące ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik dokonując jakiejkolwiek transakcji w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Właściciel Serwisu oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów i Usług, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami i zgodami.
 4. Wszelkie inne dane niż dotyczące informacji o Produktach i Usługach a zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności prezentowane przez Konsultantów, pochodzą ze źródeł, które Właściciel Serwisu uznaje za rzetelne i wiarygodne.
 5. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia błędów lub braków w Serwisie, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Właściciela Serwisu. Tym samym Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów oczekiwanych przez Użytkowników.
 6. Każdy Użytkownik serwisu może wnioskować do Właściciela Serwisu o przystąpienie do Programu Partnerskiego. W przypadku wyrażenia zgody przez Właściciela Serwisu i przystąpienia przez Użytkownika do Programu Partnerskiego, dodatkowe prawa i obowiązki Użytkownika wynikać będą z zaakceptowanego Regulaminu Programu Partnerskiego.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym pod adresem herina.com/regulamin.
 2. Zamówienie można złożyć w ramach utworzonego Konta Użytkownika lub bezpośrednio podczas procesu zakupowego (bez rejestracji Konta Użytkownika).
 3. Na procedurę zamówienia Produktu lub Usługi składają się:
  • dodanie do koszyka wybranych Produktów lub Usług lub pakietów Produktów i Usług (np. pakiet wchodzący w skład danego zestawu),
  • wypełnienie Formularza Zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami,
  • złożenie (potwierdzenie) zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” (Klient zobowiązuje się tym samym do zapłaty za złożone Zamówienie),
  • wraz ze złożeniem zamówienia Klient potwierdza znajomość Regulaminu oraz akceptację zawartych w nim postanowień (oświadczenie takie składane jest przez Klienta poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w toku składania zamówienia),
  • Otrzymanie przez Klienta odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Klient dla skuteczności składanego zamówienia powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. Właściciel Serwisu może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości lub rzetelności. Powyższe nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta będącego Konsumentem zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Właściciel Serwisu skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem podanego przez niego w formularzu zamówienia adresu e-mail lub numeru telefonu w celu uzupełnienia braków zamówienia. W razie ich nieusunięcia Właściciel Serwisu może anulować zamówienie.
 7. Z chwilą potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Właścicielem Serwisu (dzień zawarcia umowy). Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin.
 8. Zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie Klienta oraz przedmiotu zamówienia.

§ 5 Realizacja zamówień na Produkty

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność danego Produktu w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ograniczenia powyższego nie stosuje się do Konsumentów. W takiej sytuacji, gdy Właściciel Serwisu nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia powiadomi o tym Konsumenta w terminie 7 dni wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. Umowę uważa się za niezawartą. Powyższe nie dotyczy zamówień Produktów oznaczonych w Serwisie jako „Produkt dostępny na zamówienie”.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż w dniu, w którym Właściciel Serwisu otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie (wysłane do Klienta) w terminie wskazanym w Opisie Świadczenia, zależnym od rodzaju zakupionego Produktu, przy czym nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Nie dotyczy to zamówień Produktów oznaczonych w Serwisie jako „Produkt dostępny na zamówienie”, które realizowane będą w terminie do 30 dni wraz z dostawą do Klienta, chyba że zrealizowanie we wcześniejszym terminie będzie możliwe.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od umowy.
 6. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do jednostronnego anulowania realizacji danego zamówienia. W takim przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot zapłaconej ceny, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia lub części zamówienia. W przypadku częściowego anulowania zamówienia, zwrotowi podlega odpowiednia część ceny.

§ 6 Realizacja Usług

 1. Dostawa zamówionych Usług realizowana jest drogą elektroniczną. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych Usług dostępnych w Serwisie są zamieszczane każdorazowo przy Opisie Świadczenia. Warunki te są potwierdzane Klientowi w wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 2. Usługa konsultacji polega na elektronicznej transmisji dźwięku lub obrazu, która pozwala na bezpośrednią rozmowę jednego Klienta z Konsultantem.
 3. Usługa wydarzenia cyfrowego polega na elektronicznej transmisji dźwięku i obrazu, która pozwala na przekazywanie treści przez Konsultanta do wielu Klientów równocześnie.
 4. Usługi konsultacji i wydarzenia cyfrowego realizowane są przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi udostępnianych w Serwisie Klientom i Konsultantom.
 5. Usługa wsparcia dietetycznego obejmuje udostępnianie Klientowi planów dietetycznych w formie przepisów, które są zgodne z zakupionym przez niego Produktem.
 6. Usługa Subskrypcji jest świadczona przez czas określony, wskazany w Opisie Świadczenia dla danej Subskrypcji.
 7. Niektóre Usługi, zwłaszcza Subskrypcja, mogą polegać na udostępnianiu przedmiotu opłaconej z góry Usługi etapami, w postaci cyfrowej, co wynika każdorazowo z Opisu Świadczenia. W takim przypadku dostęp do materiałów jest udzielany Klientowi zgodnie z terminami (harmonogramem) wskazanymi w Opisie Świadczenia (np. dostęp do części materiałów raz w miesiącu, przez roczny okres Subskrypcji). Po udostępnieniu w ramach danej Usługi wszystkich materiałów Klientowi, są one dostępne dla Klienta przez czas oznaczony, określony w Opisie Świadczenia, po czym dostęp do wszystkich udostępnionych materiałów wygasa. W przypadku zakupu wskazanej w niniejszym ustępie Usługi, Klient nie może żądać udostępnienia całości materiałów objętych opłaconą Subskrypcją z wyprzedzeniem, to jest przed terminem (harmonogramem) ich udostępnienia przewidzianym w Opisie Świadczenia.
 8. Umówienie terminu w przypadku Usługi konsultacji następuje poprzez kalendarz udostępniony podczas zakupu Usługi konsultacji. Rezerwacja jest dokonywana na etapie realizacji zakupu.
 9. Dla prawidłowej realizacji Usługi konsultacji lub wydarzenia cyfrowego konieczne jest:
  • Połączenie szerokopasmowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s
  • Urządzenie posiadające przeglądarkę internetową oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki
  • Kamera
  • Zezwolenie na dostęp do mikrofonu, głośników oraz kamery w przeglądarce.
 10. Klient ma prawo rezygnacji z zakupionej Usługi konsultacji, wydarzenia cyfrowego oraz zajęć on-line najpóźniej na 48h przed umówionym terminem jej realizacji.
 11. Klientowi przysługuje możliwość zmiany terminu Usługi konsultacji najpóźniej na 48h przed umówionym terminem.
 12. Klientowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi konsultacji w przypadku:
  • rezygnacji z usługi po terminie wskazanym w § 6 ust. 10,
  • niedokonania zmiany terminu zgodnie z § 6 ust.11;
  • niestawienia się na umówioną konsultację;
 13. Klientowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi wydarzenia cyfrowego w przypadku:
  • niestawienia się na umówione wydarzenie lub na dowolne wydarzenie w serii wydarzeń,
 14. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo anulowania realizacji danej Usługi w przypadku gdy nie może być ona zrealizowana z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W takim przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot ceny, chyba że Klient zaakceptuje nowy termin lub nowe warunki realizacji Usługi. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z anulowania realizacji danej Usługi.
 15. Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.
 16. W odniesieniu do Usług przygotowywanych indywidualnie dla danego Klienta (np. plany dietetyczne, itp.) lub realizowanych w ścisłej z nim współpracy (np. konsultacje zielarskie, dietetyczne, fitoterapeutyczne, itp.), Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż świadom jest, że:
  • dla odpowiedniego przygotowania Usługi niezbędna jest prawidłowa współpraca ze strony Klienta, polegająca przede wszystkim na przekazywaniu informacji o własnej osobie w sposób rzetelny, bieżący i wyczerpujący,
  • usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Właściciel Serwisu nie posiada wiedzy o aktywnościach Klienta innych niż przekazane przez Klienta oraz nie kontroluje takich aktywności.
 17. W związku z powyższym Właściciel Serwisu nie jest w stanie zagwarantować za każdym razem pełnej skuteczności Usług. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ich realizacja wymaga aktywnego współdziałania ze Strony Klienta oraz podejmowanych przez niego działań we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia efektów niepożądanych, Właściciel Serwisu rekomenduje zaprzestanie czynności podejmowanych na podstawie informacji przekazanych w ramach świadczonych Usług, a w uzasadnionych przypadkach kontakt z lekarzem.

§ 7 Dostawa Produktów

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się stosownie do sposobu wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub wskazanego w Opisie Świadczenia.
 2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 3. W ramach Serwisu dostępne są następujące sposoby dostawy Produktów:
  • za pośrednictwem InPost – orientacyjny termin dostawy wynosi 2-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • inny wskazany w Opisie Świadczenia lub Formularzu Zamówienia.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna i w całości pokrywa ją Klient. Koszt dostawy podawany jest w Opisie Świadczenia lub podczas składania zamówienia, jak również w zakładce informacyjnej Serwisu dotyczącej kosztów dostawy. W przypadku zakupów na kwotę zakupów Produktów  przewyższającą 250 PLN Klientowi przysługuje darmowa dostawa.
 5. Dokument sprzedaży, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT, jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub przesyłany pocztą elektroniczną na wskazany w Serwisie lub Formularzu Zamówienia adres e-mail. W przypadku produktów objętych gwarancją Właściciel Serwisu wydaje Klientowi wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które wystawia we własnym imieniu lub otrzymał od gwaranta.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem Klientów za ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu, w szczególności leżącymi po stronie przewoźnika.
 7. Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu wobec Właściciela Serwisu.
 8. Własność Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika.
 9. Dostawa Produktów poza granice Polski nie jest dostępna w Serwisie.

§ 8 Karta Podarunkowa

 1. Klient ma możliwość zakupu w Serwisie Karty Podarunkowej opiewającej na następujące limity kwotowe: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 PLN.
 2. Termin  ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia i w tym okresie powinna być wykorzystana.
 3. Karta Podarunkowa jest wysyłana Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta poprzez przesłanie jej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Klient nie ma możliwości zwiększenia wartości Karty Podarunkowej, jak również uzupełnienia środków na Karcie Podarunkowej.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) ani oprocentowaniu.
 6. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Klienta. Od chwili aktywacji Karty Podarunkowej Klient lub posiadacz Karty Podarunkowej może dokonywać za jej pomocą transakcji w Serwisie.
 8. Karta Podarunkowa umożliwia wielokrotne dokonywanie transakcji w Serwisie do wysokości kwoty środków na niej zapisanych.
 9. W przypadku gdy wartość realizowanej transakcji jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej osoba dokonująca transakcji jest zobowiązana do zapłaty różnicy.
 10. Właściciel Serwisu ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową w przypadku braku środków na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, a także w przypadku zgodnego z Regulaminem odstąpienia od umowy po przesłaniu Karty Podarunkowej do Klienta lub osoby przez niego wskazanej.
 11. Karta Podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym na okaziciela, co oznacza, że może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania, staje się jej posiadaczem. Z uwagi na to, że Karta Podarunkowa wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta może trafić do folderu spam, zaleca się kontakt z osobą wskazaną, aby upewnić się, czy taka sytuacja nie nastąpiła.
 12. Posiadacz Karty Podarunkowej ma prawo do sprawdzenia terminu ważności oraz aktualnej kwoty środków na Karcie Podarunkowej do wykorzystania poprzez wprowadzenie numeru karty na stronie https://herina.com/balance/.
 13. Karta Podarunkowa przestaje być ważna po wykorzystaniu ustalonej kwoty środków lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej i nie uprawnia do dokonywania dalszych transakcji. Gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub posiadacza i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Serwisu.
 14. W przypadku uznania zwrotu Produktu lub Usługi zakupionych za pomocą Karty Podarunkowej, Klient lub posiadacz w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Produktu lub Usługi w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe – w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. Warunkiem zwrotu jest uprzednie podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrot ma zostać dokonany.
 15. Za bezpieczeństwo i korzystanie z Karty Podarunkowej odpowiada Klient lub jej posiadacz. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utracenie Kart Podarunkowych po ich dostarczeniu, jeżeli utrata nastąpiła z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu.

§ 9 Płatność

 1. W Serwisie dostępne są następujące formy płatności:
  • a) przelewem na rachunek bankowy Właściciela Serwisu – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Właściciela Serwisu herina.com,
  • b) PayU,
  • c) PayPal,
  • d) karta podarunkowa,
  • e) Stripe
 2. Płatność powinna być zrealizowana przez Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Właściciel Serwisu potwierdza Klientowi otrzymanie płatności wysyłając informację na podany w Serwisie lub Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. Nie jest możliwa płatność kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze Produktu.
 4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne należności publicznoprawne.

§ 10 Prawa i obowiązki Klientów – Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu lub Usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być wysłane przez Konsumenta za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: https://herina.com/moje-konto/orders/ podając przyczynę “Zwrot w terminie 14 dni” lub za pomocą poczty tradycyjnej przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Termin do odstąpienia liczony jest od:
  • w przypadku sprzedaży Produktu – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,
  • w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  • w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy na zakup Produktu Klient będący Konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku świadczenia Usługi liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 5. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w przypadku umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych (Usług), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do:
  • Produktów noszących ślady zużycia,
  • Bielizny
  • Produktów spożywczych.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zwrotu Produktu należy dokonać na adres siedziby Właściciela Serwisu podany w niniejszym Regulaminie.
 8. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta Właściciel Serwisu zwraca Klientowi jego cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania zwróconego Produktu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktów i Usług należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: https://herina.com/moje-konto/orders/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@herina.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię,  nazwisko i adres Klienta, numer zamówienia, opis przedmiotu i przyczyny reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe (adres e-mail i nr telefonu).
 3. Reklamacje zgłaszane przez Klienta Serwisu będą rozpatrywane w terminie 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 4. Klienta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Właściciel Serwisu nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Serwisu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( www.uokik.gov.pl )
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Właścicielem Serwisu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych szanuje prawo do prywatności Użytkowników oraz dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji Konta Użytkownika, logowania oraz korzystania z Serwisu (SSL).
 2. Dane osobowe potrzebne do wnoszenia opłat (dane z kart, etc.) zapisywane są w systemie informatycznym obsługiwanym przez Zewnętrznego Operatora Płatności. Dane te nie są przetwarzane przez Właściciela Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania przez Właściciela Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 13 Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

 1. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu względem Klienta będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielowi Serwisu przysługuje w każdym czasie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku gdy korzysta z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Właściciel Serwisu nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
  • szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
  • awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Właściciela Serwisu;
  • działania i zaniechania osób trzecich, w tym Konsultantów, którzy realizują za pośrednictwem Serwisu świadczenia wobec Klientów w imieniu własnym;
  • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań innych niż zobowiązania Właściciela Serwisu oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 4. Właściciel Serwisu nie udziela  gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości lub w części.
 5. Użytkownicy i Klienci na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzystają z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Konsultantów. Usługodawca w szczególności nie gwarantuje, że świadczenia Konsultantów będą spełniać oczekiwania Klientów.
 6. Za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych w związku z dokonywaniem opłat za Produkty i Usługi przez Klientów odpowiada Zewnętrzny Operator Płatności, za którego działania Właściciel Serwisu nie odpowiada.
 7. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny wyłącznie za szkody wyrządzone z winy Właściciela Serwisu, jego personelu lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 14 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz zawartości Serwisu należą do Właściciela Serwisu.
 2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób naruszający uprawnienia Właściciela Serwisu lub osób trzecich.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Właściciela Serwisu jakichkolwiek elementów Serwisu.
 4. Jeżeli przedmiotem Usługi jest udostępnienie Klientowi materiałów innych niż w postaci fizycznych przedmiotów (np. udostępnienie treści w formie cyfrowej takich jak: pliki elektroniczne, książki elektroniczne, programy komputerowe, aplikacje, materiały z muzyką lub filmami, zdjęcia, przepisy, etc.), Właściciel Serwisu każdorazowo udziela Klientowi licencji niewyłącznej na okres wskazany w Opisie Świadczenia, uprawniającej do:
  • korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny Klienta związany bezpośrednio z korzystaniem z Usługi,
  • wyświetlania na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Klienta do korzystania z Usługi,
  • zapisywanie w pamięci takiego urządzenia,
  • drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.
 5. Wynagrodzenie Właściciela Serwisu z tytułu udzielonej licencji zawiera się w cenie danej Usługi.
 6. Jeżeli nie jest to wyraźnie dozwolone w Regulaminie lub Opisie Świadczenia Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć utworów zależnych na bazie treści zamieszczonych w Serwisie.
 8. Zabronione jest obchodzenie, usuwanie, modyfikowanie, osłabianie, dezaktywowanie lub blokowanie zabezpieczeń Serwisu oraz używanie automatycznych programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się w przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących konsumentami.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 i od tego momentu stosowany jest do wszystkich transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Na żądanie Użytkownika Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia wersję Regulaminu w postaci elektronicznej w sposób umożliwiający utrwalenie Regulaminu i jego odtwarzanie (np. w wersji PDF).
 4. Prowadzący Serwis informuje o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem Serwisu. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do transakcji zawartych po dniu ich wejścia w życie.

 

 

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Nature Knows sp. z o.o.

Boruty 16, 05-622 Boruty,

tel: (+48)500800860

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):           ……………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):    ……………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):     ……………………………………………

– Adres konsumenta(-ów):       ……………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

– Data: ……………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.